AI Education Program – Chương trình giáo dục AI

No : N/A

Quote : Contact

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ THỊ GIÁC MÁY TÍNH

  • Biểu diễn ảnh, nén ảnh, tăng cường ảnh
  • Phát hiện biên, trích xuất đặc trưng ảnh
  • Phát hiện đối tượng, nhận dạng đối tượng
  • Phát hiện chuyển động và bám vết
  • Nhận dạng hành động
  • Các mô hình học sâu (deep learning)