Kính hiển vi đo lường và tự động lấy nét VM-300T

No : N/A

Quote : Contact

Kính hiển vi đo lường và tự động lấy nét VM-300T có thể được áp dụng để kiểm tra đầu vào, kiểm tra sản xuất, nghiên cứu vật liệu, phân tích kiểm tra PCB và SMT, in ấn, kiểm tra dệt may, giải phẫu sinh học, kiểm tra y tế và các lĩnh vực khác.